Convalidacions

 

RESUM-TAULA CONVALIDACIONS CURS 2017-18 

ESO / Música

 

 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

 

Situació A

Si es cursen entre 3 i 4 hores

 

Situació B

Si es cursen 4 hores o més

Convalidació màxima

Reconeixement màxim

Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs) Música (matèria comuna de 1r a 3r) Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 3 hores)

Les matèries optatives de 1r a 3r Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 3 hores)

Les matèries optatives de 1r a 3r Música (matèria comuna de 1r a 3r)

Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de 3 hores)

Models:

CMU1: Certificat conservatori o centre professional

EMU1: Sol·licitud alumnes EMU2: Resolució

Models:

CMU2: Certificat escola de música autoritzada EMU1: Sol·licitud alumnes

EMU3: Resolució

EMU4: Pla de seguiment quadrimestral

Batxillerat / Música

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Si es cursen 4 hores o més

Convalidació màxima

Reconeixement màxim

4 hores de la franja d'específiques per curs

4 hores de la franja d'específiques per curs

 

Requisits: Cursar estudis en una escola de música autoritzada. Haver superat la prova d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Cursar estudis que incloguin, com a mínim, Llenguatge Musical o Harmonia, Instrument i Pràctica Instrumental en Grup.

Models:

CMU1: Certificat conservatori o centre professional

BMU1: Sol·licitud alumnes BMU2: Resolució

Models:

CMU3: Certificat escola de música autoritzada BMU3: Sol·licitud alumnes

BMU4: Resolució

 

ESO / Dansa

 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Situació 1

Si es cursen entre 5 i 7 hores

Situació 2

Si es cursen 7 hores o més

Convalidació màxima

Reconeixement màxim

 

Educació Física Música (matèria comuna de 1r a 3r) Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs) Una matèria optativa específica de 4t (3 hores)

 

 

 

Educació Física

Educació Física Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs) Una matèria optativa específica de 4t (3 hores)

 

Models:

EDA 1: Sol·licitud alumnes CDA1: Certificat conservatori EDA2: Resolució

Models:

EDA1: Sol·licitud alumnes (EDA1)

CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada (ED)

EDA3: Resolució

EDA4: Pla de seguiment quadrimestral

Batxillerat/ Dansa

 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Situació 1

Si es cursen 11 hores o més de dansa

Situació 2

Si es cursen entre 7 i 10 hores de dansa

Convalidació màxima

Reconeixement màxim

Educació Física 4 hores de la franja d'específiques per curs

Educació Física 4 hores de la franja d'específiques percurs

 

Educació Física

 

Requisits:

Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

Haver superat la prova d'accés als ensenyaments de grau professional.

Cursar, com a mínim, Dansa Clàssica, Tècniques de Dansa Contemporània o de Dansa Espanyola i continguts de música.

 

 

 

 

Requisits: Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

Models:

BDA 1: Sol·licitud alumnes CDA1: Certificat conservatori BDA2: Resolució

Models:

BDA3: Sol·licitud alumnes CDA3: Certificat ED BDA4: Resolució

Models:

BDA3: Sol·licitud alumnes

CDA2: Certificat ED BDA5: Resolució

 

Alumnes d'ESO amb dedicació significativa a l'esport

Els alumnes amb dedicació significativa a l'esport avalada pel Consell Català de l'Esport, matriculats en centres que no pertanyin a la xarxa de centres educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu que se'ls reconegui la matèria Educació Física per a alumnes de l'etapa d'ESO, en el primer trimestre del curs.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d'estar signada pel pare, mare o tutors legals de l'alumne, el certificat del Consell Català de l'Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

En casos excepcionals en què l'alumne no disposa dels certificats del Consell Català de l'Esport,peròlescircumstànciesindividualsdel'alumneilasevadedicacióintensivaal'esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de 9 o més hores setmanals (de dilluns a divendres)d'activitatfísicareconegudaperlafederacióesportivacorresponent,lacomissió d'atenció a la diversitat o l'òrgan equivalent del centre pot proposar, i el director o directora del centre aprovar, el reconeixement de la matèria Educació Física.

 

Alumnes de Batxillerat amb dedicació significativa a l'esport

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport i matriculats en centres que no pertanyen a la xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar, durant el primer trimestre del curs, al director o directoradelcentreeducatiuquese’lsapliquiunplaindividualqueincloguielreconeixement de la matèria d’educació física i/o de matèries específiques per a alumnes de batxillerat. En aquest pla individual, cal adjuntar-hi la documentaciósegüent:

●    Sol·licitud signada per l’alumne, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne si és menor d’edat.

             ●   Certificat del Consell Català de l’Esport (avinguda dels Països Catalans, 12; 08950 -  EspluguesdeLlobregat).Elsalumneshand’obteniraquestcertificatquanfigurinenel programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

 

Sol.licituds ESO

  -Alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa especialitzada

  -Alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música especialitzada

  -Reconeixement de la matèria d'Educació física per als alumnes amb dedicació significativa a l'esport

 

Sol.licituds BATXILLERAT  

  - Sol.licitud de reducció de matèries de la franja d'optativitat i/o d'una matèria de modalitat i/o de l'Educació física basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional

  - Sol.licitud de reducció de matèries de la franja d'optativitat i/o d'una matèria de modalitat i/o de l'Educació física basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada

   - Sol.licitud de reducció de matèries de la franja d'optativitat i/o d'una matèria de modalitat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional

   - Sol.licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada