Projecte Lingüístic

Des d’una educació oberta al món impulsem la línia pedagògica del nostre Projecte Educatiu "Educar en la vida i per a la vida"

Veiem l’aprenentatge dels idiomes des del desenvolupament de la competència lingüística, una competència que estructura el pensament i és clau per al desenvolupament d’altres aprenentatges.

Desenvolupem las destreses necessàries per a què els nostres alumnes s’obrin al món i  afrontin la globalització en la que vivim.

 

Plurilingüisme

Principis del Marc per al Plurilingüisme

Atesa la importància que l'anglès té avui dia com a requisit imprescindible per a la integració de l'alumnat en l'exigent món laboral, així com vehicle de comunicació fonamental per moure's arreu de la Unió Europea, molt conscient d'aquesta nova necessitat, s'ha proposat uns objectius a llarg termini: al 2020 el 50% del alumnes de 15 anys hauran d'acreditar el nivell B1 d'una segona llengua estrangera i el 75% dels alumnes del primer cicle d'ESO hauran d'estar aprenent dues llengües estrangeres.

  Davant d'aquest important repte, el govern català s'ha proposat també com a objectiu prioritari que al 2016 tots els alumnes hagin millorat la seva competència lingüística i especialment comunicativa en una segona llengua estrangera, en el nostre cas, l'anglès. Per tal d'assolir aquest objectiu s'ha creat un sistema d'escoles pilot, del qual el nostre centre en forma part, per integrar les llengües estrangeres de forma transversal dins del currículum.
Per dur a terme aquesta titànica tasca el professorat que haurà d'impartir blocs de les seves assignatures en anglès serà format adequadament per tal de poder acompanyar i guiar l'alumne en l'aprenentatge integral d'aquesta segona llengua. L'anglès ja no es trobarà reclòs a les classes de llengua estrangera, sinó que esdevindrà vehicle de comunicació per a nous coneixements en la resta d'assignatures. La nostra escola aposta fort davant aquests nous reptes educatius i, per tal donar-hi una resposta global, ja aplica aquesta nova metodologia: a primària hi trobem Visual arts, assignatura de plàstica impartida totalment en anglès. A secundària iniciem aquest curs diferents blocs de les assignatures de Socials, Naturals i Matemàtiques en anglès.Tot això sense deixar de banda el que ja es duia a terme per tal de donar una millor cobertura a l'aprenentatge de l'anglès per part dels nostres alumnes, com els Speaking assistance teachers (professors nadius de suport, provinents de la URV, a les classes d'anglès), hores complementàries d'speaking amb  professors professors nadius, anglès extraescolar...

 

Principis del Marc per al Plurilingüisme

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada en un sistema educatiu que garanteix el domini equivalent de les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori. El nou Marc plurilingüe consolida el català com a llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües.

- El coneixement i l’ús de diferents llengües són imprescindibles per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, i el Marc plurilingüe proporcionarà els instruments per garantir les oportunitats de comunicació d’aprenentatge al llarg de lavida la capacitació i la formació professional.

El Marc per al plurilingüisme integra:

_ El domini de la llengua catalana.

_ El domini de la llengua castellana.

_ El domini de l’anglès.

_ El coneixement d'altres llengües estrangeres.

Els nivells de competència en llengües estrangeres que hauran de ser assolits a l’ESO d’acord amb el Marc Europeu de Referència per a les Llengües l’any 2018 són:

  

Finalitats

- Que l’alumnat sigui competent en llengua catalana i en llengua castellana.

- Garantir l'aprenentatge d’una llengua estrangera (prioritàriament l’anglès) a l’ensenyament obligatori.

- Aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que assoleixen el nivell B1 sigui superior al 50% en la primera llengua estrangera.

- Que un 75% tingui l’opció de conèixer una altra llengua enfinalitzar l’Educació Secundària Obligatòria.

 

El grup GEP del col·legi

El grup GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme) encarregat de dur a terme aquest projecte (formació externa, disseny de materials i aplicació a l’aula) dins la nostra escola està format per:

 Meritxell Navarrete (Coordinadora del GEP i professora de Matemàtiques i Ciències a l’ESO i BAT)

Joan Pelejà (Professor de Matemàtiques a l’ESO)

Míriam Ortiz (Professora de Ciències a l’ESO)

Lurdes Martín (Professora de Socials a l’ESO)

Elena Rodríguez  (Representant de direcció)

Jordi Queralt (Cap de departament de Llengües) 

Mercè Figuerola (Cap de departament de Llengües Estrangeres)

Per altra banda a l’educació primària l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica s’imparteix en llengua anglesa.