Projecte STEAMcat

Segons entitats com l’UNESCO, les àrees STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) poden esdevenir un mitjà per resoldre objectius mundials tan importants com erradicar la fam, enfrontar el canvi climàtic i reduir les desigualtats de gènere. Sobre aquest últim, es destaca que en les etapes obligatòries la tendència és que les noies, en comparació amb els nois, perdin més interès per les assignatures científiques i tècniques. 

L’augment de la demanda de professionals qualificats en àrees STEAM indica que cal potenciar aquest perfil de professional. Per tal de respondre a la necessitat d’enfrontar-se a la situació actual de desequilibri de la demanda laboral en certs sectors relacionats amb la ciència i la tecnologia i la manca de professionals preparats per satisfer-la, i d’endegar les actuacions necessàries per evitar que aquest desequilibri s’incrementi, el Departament d’Educació va crear el programa d’innovació pedagògica STEAMcat. 

Què és el programa STEAMcat? 

 

STEAMcat és un programa que té com a finalitat impulsar les vocacions i competències relacionades amb els aprenentatges dels àmbits cientificotecnològic, matemàtic i artístic de l'alumnat.

Aprofitant el lideratge distribuït del centre, les metodologies, perspectives i tecnologies adients a l’aula i el treball transversal del professorat, es fomenta el pensament crític de l’alumnat i es millora la percepció social de la ciència, per provocar un increment de la selecció d’estudis postobligatoris STEAM per un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes en vers aquestes disciplines.

 

 

 

Entre els objectius generals del programa, destaquen els següents: 

Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques, especialment en dones i contextos socials desafavorits. 

• Reforçar el procés d’orientació de l’alumnat envers els estudis i professions de l’àmbit STEAM en termes d’equitat i en totes les etapes educatives. 

• Millorar l’habilitat per entendre i interpretar un món cientificotecnològic i matemàtic

• Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques en el conjunt de l’alumnat, des de l’educació infantil fins al batxillerat

• Incrementar l’aplicació de metodologies d’aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat

• Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper, mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants. 

El nostre centre ha estat seleccionat per participar en la 2ª edició del programa, el qual s’inicia el curs 21-22 i es desenvoluparà en els cursos posteriors. Som, conjuntament amb un altre centre de secundària de la ciutat, els únics centres educatius de Tarragona seleccionats per participar en aquesta segona edició. 

Podeu conèixer més sobre aquest programa d’innovació clicant al següent enllaç.